Imanje Sremić

Ribolovni turizam

Na samo 10 kilometara od imanja, nalazi se rijeka Kupa. Rijeka Kupa, ljepotica kojoj su posvećene ove stranice bila je inspiracija mnogima, pa i nama koji smo zaljubljenici u prirodu i pokušat ćemo dati svoj doprinos da Kupa i dalje ostane bistra, puna života za sadašnje i buduće naraštaje. Sportski ribolov,očuvanje ribljeg fonda te zaštita prirode biti će neke od tema ove web stranice.
Posebno ćemo se posvetiti 15-ak kilometara dugom toku rijeke Kupe, između dva veća naselja, Pokupskog i Lijevih Štefanki, kojim gospodari ŠRK “Šilj” iz Pokupskog.

O rijeci Kupi

Rijeka Kupa izvire iz krškog jezerca tirkizno zelene boje u Nacionalnom parku Risnjak kod mjesta Razloge u Gorskom kotaru. Oko 100 m nizvodno s desne strane prima vodu povremenog bujičnog potoka Krašićevica, a dalje s lijeve strane povremenog toka Sušice i skreće prema sjeveroistoku, te zatim prema sjeveru. Ispod izvora Kupa je brza rijeka, dok se nakon nekoliko kilometara smiruje i postaje mirna rijeka ispresjecana mnogim umjetnim slapovima koji su u povijesti služili za pokretanje vodenica: mlinova i pilana. Granična rijeka postaje na ušću lijeve pritoke Čabranke u Kupu.
U svom gornjem toku, Kupa se probija kroz šumovit kanjon. Na nekim se mjestima kanjon proširuje te se tamo nalaze plodne njive i polja. Sljedeća veća rijeka koja se ulijeva u Kupu je Lahinja.
Kupa kod Ozlja ulazi u svoj ravničarski tok. Zatim stiže do Karlovca gdje se s desne strane ulijeva rijeka Dobra te ubrzo nakon toga i Korana koja već nosi vode Mrežnice. Kasnije se u Kupu još ulijevaju rijeke Kupčina s lijeve i Glina s desne strane.Kod Petrinje se ulijeva Petrinjčica. Nedaleko svog ušća u Savu kod Siska u Kupu se s lijeve strane ulijeva još rijeka Odra.
Ukupna dužina toka rijeke Kupe je 296 km.

Lokacije ribolova

Lokacija 1. Ribolov u biljkama obraslom toku rijeke

Mjesta gdje je vodena struja vrlo slaba ili voda jedva primjetno teče uz obale rijeke, te dubina ne prelazi 2m nastala su polja Lokvanja,Orašca i drugih vrsta vodenih trava .
U takvom okruženju može se odlično loviti razne vrste riba : šaran, babuška, linjak, štuka, žutooka, ostriž. Ribolov zahtjeva odabir povoljne lokacije te uređenje samog mjesta lova. Idealna dubina lovnog mjesta je između 1,40 – 2,00m, poželjno je da je obasjano suncem a dno ne bi trebalo biti previše muljevito. Lovno mjesto se mora očistiti od podvodne rese (trave) ne dirajući pritom korijene lokvanja. Ribolovac bi trebao biti u zaklonjenom dijelu(u sijeni po mogućnosti) udaljen barem 8-10m od mjesta lova. Profil samog mjesta za ribolov trebao bi pratiti smjer toka rijeke.
Najbolje tehnike lova na ovakvom mjestu su:

  • Lov udicom na plovak:
    •  teleskopski štap duljine 6 m ili dulji
    • teleskopski štap sa vodilicama i rolom (bolonjez) 3,5 – 5 m duljine
  • Lov udicom na postavu -teleskopski štap sa rolom (raub) 2,4 – 3,6 m duljine

Od mamaca idealni su : glista, crvi, kukuruz, kruh, ribica

Lokacija 2. Ribolov iza prirodnih i umjetnih prepreka (kaskada, sprudova)

Lokacije koje su nastale na mjestima gdje rijeka nailazi na neku prepreku (stijenu, sprud) i pokušava je zaobići ili preći preko nje, a usto ako i postoji visinska razlika ,nastaju zanimljivi ribolovni tereni. Vodeni tok je ovdje vrlo brz, sa mnogo prepreka (nanesene grane) a dubina vode rijetko prelazi 2 m. Od riba ovdje se može naći: plotica, klen, mrena, podust, bolen. Najprikladniji način lova je teleskopskim štapom duljine 5-7 m, ili bolonjezom 4 – 6 m dužine. Pribor koji se koristi mora biti lagan (tanji najlon i lakša pera). Idealni mamci su : pšenica, crvi, kruh, riječna trava…
Drugi način ribolova na ovakvom terenu je lov varalicom (špinanjem). Za to je najbolje koristiti štap sa rolom duljine od 2,40 – 2,70 m i lakše gramaže, od 10-40 g. Od varalica najbolje se pokazao meps, i to tip “river” veličine 1-3, razne vrste žlica manjih veličina te manje rapale. Najlon ne bi trebao prelaziti debljinu od 0,25mm , a kopče i vrtilice bi trebale biti što manjih dimenzija.

Lokacija 3.Ribolov u matici rijeke,na dubini većoj od 3 m

Na ovakvim lokacijama najbolji način ribolova je postavom na dno (grund). Rijeka kupa u ovom području ima nekoliko lokacija gdje je matica rijeke vrlo duboka (do 8m),to su obično udubljenja u koritu rijeke koja su idealna za lov kapitalnih primjeraka soma. Osim soma,postavom se tu još može loviti šaran te ostala riba koja se drži dna rijeke. Dno matice zna često biti vrlo kamenito sa kamenim usjecima i lomovima te zahtjeva poseban pristup ribolovu na dnu zbog mogućnosti čestog zaglavljivanja pribora.Poželjno je pronaći lokaciju gdje je dno ravnije i prekriveno šoderom ali je poželjno da je blizu nekih prepreka na dnu , jer se riba zadržava oko takvih mjesta . Najbolje je koristiti štapove duljine 2,70 do 4 m,,te gramaže od 50-200 (može i veće). Najlon ne bi trebao biti tanji od 0,35mm ,veće udice (po mogućnosti kovane ako se lovi som). Olovo bi trebalo biti prilagođeno jakosti vodene struje (od 60 g naviše),pljosnatog oblika sa ili bez bužira.

Lokacija 4. Ribolov u većim i manjim pritocima

Kupu se ulijevaju veći i manji pritoci u kojima se može loviti razne vrste riba. Najveća pritoka u ovom dijelu kupe je rijeka Trepča koja se nešto uzvodno od Auguštanovca ulijeva u Kupu. Trepča je vijugava rijeka vrlo obraslih obala proječne širine 10-ak metara.Dubina joj varira od plićaka do 2m dubine. U Trepči se mogu loviti: žutooka,klen,bjelka,ostriž,štuka. Pritoci postaju vrlo atraktivni kada se podigne vodostaj rijeke Kupe,te riba traži zaklon i ulazi u njezine pritoke. U Trepči se može loviti i varalicom manjih dimenzija i to klen,ostriž,štuka.